ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KEÇİD METALLARININ TƏBİƏTİNİN TƏBİİ KLİNOPTİLOLİT ƏSASINDA HAZIRLANMIŞ KATALİZATORLARIN SƏTHLƏRİNİN TURŞU-ƏSASİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ VƏ BİOQAZIN SİNTEZ-QAZA KONVERSİYA REAKSİYASINDA AKTİVLİKLƏRİNƏ TƏSİRİ
S.T.Cəfərova

Bioqazın sintez-qaza konversiya reaksiyasında, keçid metalları (Ni, Co, Cr, Mo, Fe) ilə modifikasiya edilmiş təbii klinoptilolit əsasında hazırlanmış katalizatorlar tədqiq edilmişdir. Əsas diqqət turşu-əsasi səth xüsusiyyətləri ilə aktivlik arasındakı əlaqənin müəyyənləşdirilməsinə yetirilmişdir. Bu, tətbiq olunan keçid metalının təbiətinin turşu-əsasi spektrinə təsirini öyrənmək və əldə edilmiş məlumatları nümunələrin aktivlikləri ilə müqayisə etməklə əldə edilmişdir. Bir nikel nümunəsinin ən yüksək aktivliyi və seçiciliyi müəyyən edilmişdir ki, bu da metanın 7000C-də H2/CO = 1 nisbətində sintez qazı əldə etməklə tam çevrilməsinə imkan verir. Nikel nümunəsinin artan katalitik aktivliyinin turşu-əsasi səth xüsusiyyətlərinin optimal birləşməsi ilə təmin olunduğu göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, nikel nümunəsi digər nümunələrdən fərqləndirən ionlaşma gücü 9.69 ± 0.01 eV olan zəif turşu (elektron-akseptor) mərkəzlərin, ionlaşdırma qüvvəsi 10.59 ± 0.01 eV olan orta güclü (proton-donor) turşu mərkəzlərin və 9.89 ± 0.01 ayrılma sabitliyi ilə hissəcik ionlaşdırmağa qadir olan zəif əsas mərkəzlərin olması ilə xarakterizə olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-63-68

Açar sözlər : bioqaz, sintez-qaz, klinoptilolit, modifikasiya, turşu-əsasi xüsusiyyətləri, aktivlik
Məqaləyə baxın