ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
RANDOM POLİPROPİLEN VƏ MİNERAL DOLDURUCULAR ƏSASINDA POLİMER KOMPOZİTLƏRİN QURULUŞUNUN VƏ XASSƏLƏRİNİN FORMALAŞMASI PROSESİNDƏ QURULUŞƏMƏLƏGƏTİRİCİLƏRİN ROLU
N.T.Qəhrəmanov, N.B.Arzumanova, V.S.Osipçik, Y.N.Qəhrəmanlı, F.M.Əliyeva, Ü.M.Məmmədli, G.D.Heydərova, S.S.Əliyeva

 

Etilenin propilenlə  statistik  birgəpolimerinin –  random polipropilenin  əsasında   polimer kompozitlərin  quruluş  xüsusiyyətlərinə və fiziki-mexaniki xassələrinə üzvi çoxfunksiyalı quruluşəmələgətiricilərin və mineral doldurucuların təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Mineral doldurucuların və inqridientlərin birgə istifadəsi   prosesində   polimer   kompozitlərin möhkəmlik xassələrinin və axıcılığının yaxşılaşdırılması imkanı göstərilmişdir

Açar sözlər : dağıdıcı gərginlik, dartılma zamanı axıcılıq həddi, əyilmə zamanı elastiklik modulu, fazalar-arası sahə, keçici zəncirlər, sferolitlər, kristallıq, kristallaşma, doldurucu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı