ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
RANDOM POLİPROPİLEN VƏ MİNERAL DOLDURUCULAR ƏSASINDA POLİMER KOMPOZİTLƏRİN QURULUŞUNUN VƏ XASSƏLƏRİNİN FORMALAŞMASI PROSESİNDƏ QURULUŞƏMƏLƏGƏTİRİCİLƏRİN ROLU
N.T.Qəhrəmanov, N.B.Arzumanova, V.S.Osipçik, Y.N.Qəhrəmanlı, F.M.Əliyeva, Ü.M.Məmmədli, G.D.Heydərova, S.S.Əliyeva

 

Etilenin propilenlə  statistik  birgəpolimerinin –  random polipropilenin  əsasında   polimer kompozitlərin  quruluş  xüsusiyyətlərinə və fiziki-mexaniki xassələrinə üzvi çoxfunksiyalı quruluşəmələgətiricilərin və mineral doldurucuların təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Mineral doldurucuların və inqridientlərin birgə istifadəsi   prosesində   polimer   kompozitlərin möhkəmlik xassələrinin və axıcılığının yaxşılaşdırılması imkanı göstərilmişdir

Açar sözlər : dağıdıcı gərginlik, dartılma zamanı axıcılıq həddi, əyilmə zamanı elastiklik modulu, fazalar-arası sahə, keçici zəncirlər, sferolitlər, kristallıq, kristallaşma, doldurucu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı