ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PALLADİUMUN EKSTRAKSİYASI
S.R.Mamedova, Z.A.Cabbarova

XNT-ları müəyyən şəraitdə turş  mühitdə palladium ilə kompleks birləşmələr əmələ gətirir, bu da hidrolizin qarşısını almağa imkan verir. Müxtəlif həlledicilərdə həll olaraq  rəngli məhlullar alınaraq ekstraktsiyada istifadə edilə bilər. XHK-nın kerosində məhlulu, işığa davamlı, suda, qələvi və turşularda hidroliz etmir. Palladiumun bu reaktivlə ekstraksiya dərəcəsi sulu və üzvi fazaların nisbətindən asılıdır. Bu, palladiumun tərkibli sistemlərdə hasilat xüsusiyyətlərini dəyişdirmək üçün imkan  yaradır. Reagent palladiumun ekstraksiyası  üçün  tövsiyə edilə bilər

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-67-71 

Açar sözlər : ekstraksiya, palladium, xloronften turşuları, həlledici
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı