ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PALLADİUMUN EKSTRAKSİYASI
S.R.Mamedova, Z.A.Cabbarova

XNT-ları müəyyən şəraitdə turş  mühitdə palladium ilə kompleks birləşmələr əmələ gətirir, bu da hidrolizin qarşısını almağa imkan verir. Müxtəlif həlledicilərdə həll olaraq  rəngli məhlullar alınaraq ekstraktsiyada istifadə edilə bilər. XHK-nın kerosində məhlulu, işığa davamlı, suda, qələvi və turşularda hidroliz etmir. Palladiumun bu reaktivlə ekstraksiya dərəcəsi sulu və üzvi fazaların nisbətindən asılıdır. Bu, palladiumun tərkibli sistemlərdə hasilat xüsusiyyətlərini dəyişdirmək üçün imkan  yaradır. Reagent palladiumun ekstraksiyası  üçün  tövsiyə edilə bilər

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-67-71 

Açar sözlər : ekstraksiya, palladium, xloronften turşuları, həlledici
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı