ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT HASİLATI SƏNAYESİNDƏ FORMALAŞAN İSTEHSALAT TULLANTI SULARININ KOAQULYASİYA METODU İLƏ EKOLOJİ EFFEKTLİ TƏMİZLƏNMƏSİ
S.R.Hacıyeva, N.T.Şəmilov, Q.İ.Bayramov, N.M.Rəkidə

Neft hasilatı sənayesində  formalaşan və tərkibində davamlı suda neft, neftdə su hidrofil və hidrofob emulsiyaları olan istehsalat tullantı sularından götürülmüş su nümunələrinin  dərindən neftdən və üzvi asılı maddələrdən təmizlənməsi üzrə təqdiqat işi aparılmışdır. İşlənilmiş  koaqulyasiya metodu ilə optimal şəraitdə  nümunələrin tərkibində olan neftın və asılı maddələrin 100%-ə qədər sudan təmizlənməsinə nail olunmuşdur. Bu metodun iqtisadi və ekoloji cəhətdən böyük əhəmiyyətə malik olması əsaslandırılmışdır. İstifadə olunan koaqulyant və ekstragent ekoloji təhlükəsizlik tələbatlarına cavab verir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-63-66 

Açar sözlər : neft hasilatı, texnoloji proseslər, istehsalat tullantı suları, koaqulyasiya, koaqulyant, ekstragent, hidrofob, hidrofil, emulsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı