ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT HASİLATI SƏNAYESİNDƏ FORMALAŞAN İSTEHSALAT TULLANTI SULARININ KOAQULYASİYA METODU İLƏ EKOLOJİ EFFEKTLİ TƏMİZLƏNMƏSİ
S.R.Hacıyeva, N.T.Şəmilov, Q.İ.Bayramov, N.M.Rəkidə

Neft hasilatı sənayesində  formalaşan və tərkibində davamlı suda neft, neftdə su hidrofil və hidrofob emulsiyaları olan istehsalat tullantı sularından götürülmüş su nümunələrinin  dərindən neftdən və üzvi asılı maddələrdən təmizlənməsi üzrə təqdiqat işi aparılmışdır. İşlənilmiş  koaqulyasiya metodu ilə optimal şəraitdə  nümunələrin tərkibində olan neftın və asılı maddələrin 100%-ə qədər sudan təmizlənməsinə nail olunmuşdur. Bu metodun iqtisadi və ekoloji cəhətdən böyük əhəmiyyətə malik olması əsaslandırılmışdır. İstifadə olunan koaqulyant və ekstragent ekoloji təhlükəsizlik tələbatlarına cavab verir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-63-66 

Açar sözlər : neft hasilatı, texnoloji proseslər, istehsalat tullantı suları, koaqulyasiya, koaqulyant, ekstragent, hidrofob, hidrofil, emulsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı