ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl–Tm–Te SİSTEMİNİN TlTe–TlTmTe2 VƏ Tl2Te3–TlTmTe2 KƏSİKLƏRİ ÜZRƏ FAZA TARAZLIQLARI
S.Z.İmamaliyeva

İşdə Tl–Tm–Te sisteminin TlTe–TlTmTe2 və Tl2Te3–TlTmTe2 kəsikləri üzrə faza tarazlıqlarının differensial-termiki analiz və rentgenfaza analizi üsulları ilə tədqiqinin nəticələri verilir. Hər iki kəsiyin Tx diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, onlar  bütövlükdə qeyri-kvazibinardırlar, lakin solidusdan aşağıda stabildirlər və ilkin birləşmələr arasında konnod əlaqəsi ilə səciyyələnirlər

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-54-58 

Açar sözlər : tallium-tulium telluridləri, faza tarazlıqları, politermik kəsik, likvidus
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı