ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl–Tm–Te SİSTEMİNİN TlTe–TlTmTe2 VƏ Tl2Te3–TlTmTe2 KƏSİKLƏRİ ÜZRƏ FAZA TARAZLIQLARI
S.Z.İmamaliyeva

İşdə Tl–Tm–Te sisteminin TlTe–TlTmTe2 və Tl2Te3–TlTmTe2 kəsikləri üzrə faza tarazlıqlarının differensial-termiki analiz və rentgenfaza analizi üsulları ilə tədqiqinin nəticələri verilir. Hər iki kəsiyin Tx diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, onlar  bütövlükdə qeyri-kvazibinardırlar, lakin solidusdan aşağıda stabildirlər və ilkin birləşmələr arasında konnod əlaqəsi ilə səciyyələnirlər

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-54-58 

Açar sözlər : tallium-tulium telluridləri, faza tarazlıqları, politermik kəsik, likvidus
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı