ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl–Tm–Te SİSTEMİNİN TlTe–TlTmTe2 VƏ Tl2Te3–TlTmTe2 KƏSİKLƏRİ ÜZRƏ FAZA TARAZLIQLARI
S.Z.İmamaliyeva

İşdə Tl–Tm–Te sisteminin TlTe–TlTmTe2 və Tl2Te3–TlTmTe2 kəsikləri üzrə faza tarazlıqlarının differensial-termiki analiz və rentgenfaza analizi üsulları ilə tədqiqinin nəticələri verilir. Hər iki kəsiyin Tx diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, onlar  bütövlükdə qeyri-kvazibinardırlar, lakin solidusdan aşağıda stabildirlər və ilkin birləşmələr arasında konnod əlaqəsi ilə səciyyələnirlər

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-54-58 

Açar sözlər : tallium-tulium telluridləri, faza tarazlıqları, politermik kəsik, likvidus
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı