ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(2Bi2O3∙B2O3)100-x(2Bi2O3∙3GeO2)x TƏRKİBLİ ƏRİNTİLƏRİN İSTİLİK FİZİKİ XASSƏLƏRİ (x=0; 10; 50)
S.İ.Bənənyarlı, Ş.S.İsmayılov, R.N.Qasımova, L.Ə.Xəlilova

Bu məqalədə (2Bi2O3∙B2O3)100-x(2Bi2O3∙3GeO2)x tərkibli ərintilərinin fiziki-kimyəvi xassələri: istilikkeçiriciliyin, istilik müqavimətinin, istilik tutumunun 300÷650K  intervalında temperatur asılılığı öyrənilmişdir. 500K temperaturdan yuxarıda istilikkeçiriciliyin χ(T) artması ərintilərin yumşalması və yayğın faza keçidlərinin mövcudluğu ilə bağlıdır,hansı ki,  kimyəvi  rabitələrin qismən qırılması ilə müşayət olunur. Müəyyən edilmişdir ki, (2Bi2O3∙B2O3)100-x(2Bi2O3∙3GeO2)x tərkibli ərintilərin istilik tutumu GeO2-nin qatılığınin artması ilə mütənasib artır. Tədqiq olunan nümunələrdə, bərkimə zamanı ortaya çıxan özünəməxsus nizamsızlıq, öyrənilən tərkiblərdə fonon-fonon qarşılıqlı təsirinin anqarmonizminin artması hesabına istilikkeçiriciliyini güclü azaldır. Öz növbəsində defektlərin yaratdığı cüzi ²nizamsızlıq² oksid maddələrə xas olan kütlə fərqləri nəticəsində əmələ gələn böyük “nizamsızlığın” fonunda nəzərə çarpmır

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-44-48 

Açar sözlər : istilikkeçirmə, istilik müqaviməti, istilik tutumu, fononlar, germanium oksid, ərinti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı