ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3 BİRLƏŞMƏSİNİN TERMODİNAMİKİ XASSƏLƏRİ
F.R.Əliyev, E.N.Oruclu, D.M.Babanlı

 

Sb2Te3 birləşməsinin termodinamiki xassaləri, 300-450 K temperatur intervalında maye elektrolit ilə elektrik hərəkət qüvvəsi (EHQ) usülundan istifadə etməklə öyrənilmişdir. 298 K-də sürmənin ərintilərdə parsial molar funksiyaları və Sb2Te3 birləşməsinin müvafiq inteqral termodinamiki funksiyaları EHQ ölçmələri əsasında hesablanmışdır. Əldə edilən nəticələr ilə ədəbiyyat məlumatlarının müqayisəli təhlili aparılmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-53-59

Açar sözlər : Sb2Te3, EHQ üsülu, parsial molar funksiyalar, termodinamiki funksiyalar, tetradimitəbənzər laylı quruluşlar
Məqaləyə baxın