ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ BENTONİTDƏ Co2+ VƏ Cd2+ İONLARININ MODEL MƏHLULLARDAN SORBSİYASI VƏ KOLLOİDAL XARAKTERİSTİKASI
X.N.İlyasova, Ə.İ.Yaqubov, N.M.Muradova, T.Ə.Səlimova, N.Ə.İmanova, Ə.N.Nuriyev

 

Təbii və Na-formalı termiki işlənmiş bentonitdə Co2+ və Cd2+ ionlarının model məhlullardan 20–650C temperatur intervalında sorbsiyası tədqiq olunmuşdur. Müxtəlif temperaturlarda həm təbii, həm də Na-forma  bentonit nümunələrində Co2+ və Cd2+  ionlarının sorbsiya miqdarının tarazılıq sabitləri hesablanmışdır. Müəyyənləşdirilmişdir ki, temperaturun artması ilə sorbentlərin tədqiq olunan ionlara qarşı sorbsiya effektivliyi artır. Bütün hallarda qatılıq və temperaturun artması  ilə Cd2+ ionlarının sorbsiya effektivliyi Co2+ ionundan yüksək olmuşdur. Kation mübadilə üsulu ilə  bentonitin modifikasiya olunmuş formasının daha yüksək sorbsiya tutumuna, paylanmanın tarazılıq əmsalı və metal kationlarının sorbsiya seçiciliyinə malik olması müəyyən olunmuşdur. Aydınlaşdırılmışdır ki, ion dəyişmə zamanı bentonit nümunələrinin şişmə qabiliyyəti və mübadilə tutumu nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişmiş olur.

Açar sözlər : bentonit, kobalt(II), kadmium, sorbsiya, ion dəyişmə, sedimentasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı