ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTOSİRKƏ TURŞUSU EFİRLƏRİNİN SİANALKİLLƏŞMƏSİ
Q.Z.Hüseynov, M.Ə.Mirzəyeva, P.Ə.Əliyev

 

Trietilaminin katalizator kimi iştirakı ilə merkaptosirkə turşusaunun efirləri akril-, metakril- və kroton turşularının nitrilləri ilə asan birləşmə reaksiyasına daxul olurlar. Birləşmə reaksiyası Markovnikov qaydasının əksinə gedir və nəticədə müvafiq 2-sianalkilalkoksikarbonilmetilsulfidlər əmələ gəlir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-30-34

Açar sözlər : merkaptosirkə turşusunun efirləri, sulfid, akril-, metakril- və kroton turşularının nitrilləri
Məqaləyə baxın