ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NİKELİN QƏLƏVİ QLİSİN ELEKTROLİTLƏRİNDƏN ELEKTROÇÖKDÜRÜLMƏSİNİN TƏDQİQİ
N.R.Abışova, Q.S.Əliyev, Ü.M.Qurbanova, Y.A.Nuriyev, S.A. Hüseynova

 

Məqalədə tsiklik və xətti potensiodinamik polyarlaşma əyrilərinin çəkilməsi yolu ilə nikel ionlarının qlisin elektrolitlərindən elektrokimyəvi reduksiyasının tədqiqi verilmişdir. Nikelin elektroçökdürülmə prosesinə əsas komponentlərin konsentrasiyasının, potensialın dəyişmə sürətinin və temperaturun təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, nikel ionlarının qlisin elektrolitindən elektroçökdürülmə prosesi qatılıq polyarlaşması ilə idarə olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-20-24

Açar sözlər : nikel, elektroçökdürmə, qlisin, polyarizasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı