ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NİKELİN QƏLƏVİ QLİSİN ELEKTROLİTLƏRİNDƏN ELEKTROÇÖKDÜRÜLMƏSİNİN TƏDQİQİ
N.R.Abışova, Q.S.Əliyev, Ü.M.Qurbanova, Y.A.Nuriyev, S.A. Hüseynova

 

Məqalədə tsiklik və xətti potensiodinamik polyarlaşma əyrilərinin çəkilməsi yolu ilə nikel ionlarının qlisin elektrolitlərindən elektrokimyəvi reduksiyasının tədqiqi verilmişdir. Nikelin elektroçökdürülmə prosesinə əsas komponentlərin konsentrasiyasının, potensialın dəyişmə sürətinin və temperaturun təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, nikel ionlarının qlisin elektrolitindən elektroçökdürülmə prosesi qatılıq polyarlaşması ilə idarə olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-20-24

Açar sözlər : nikel, elektroçökdürmə, qlisin, polyarizasiya
Məqaləyə baxın