ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SKEPT-60 VƏ SKN-26 ELASTOMERLƏRİ İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ BND 50/70 YOL BİTUMUNUN GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
E.Ə.Hüseynova, V.A.Məmmədova, X.Ç.Abıyev

 

Məqalədə BND 50/70 yol bitumunun SKEPT-60 və SKN-26 elastomerləri ilə modifikasiyası və hazırlanmış polimer bitum kompozitlərin fiziki-mexaniki xassələrinin təyini haqqında məlumat verilmişdir. Müxtəlif qatılıqlı kompozit nümunələrin bir sıra xüsusiyyətləri (2.5, 3.0, 5.0, 6.5 və 7.0%) müəyyən edilmişdir: iynə batma dərinliyi, yumşalma, kövrəklik və alışma temperaturu, dartılma və yapışma qabiliyyəti. Müəyyən olunmuşdur ki, yüksək qatılıqlarda (6.5, 7.0%) hazırlanmış polimer bitum kompozisiya materiallarının fiziki-mexaniki göstəriciləri yüksəlmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-12-19

Açar sözlər : modifikasiya, bitum, elastomer, yol bitumu, kizelqur, həlledici, polimer-bitum bağlayıcı, fiziki və mexaniki xassələr, penetrasiya indeksi
Məqaləyə baxın