ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCILƏRİN” – H2O2 VƏ N2O PARÇALANMASI VƏ PİRİDİNİN DİMERLƏŞMƏSİ KOHERENT-SİNXRONLAŞDIRILMIŞ REAKSİYALARI
İ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

Son illər hidrogen peroksid və azot-1 oksidi  – "yaşıl oksidləşdiricilər" piridin əsaslı birləşmələrin katalitik oksidləşməsi üçün selektiv oksidləşdiricilər tədqiqatçıların çox diqqətini cəlb edir. Bu baxımdan, piridinin hidrogen peroksid və azot-1 oksidi ilə oksidləşməsi reaksiyası homogen şəraitdə, qaz fazasında, katalizatorlardan istifadə etmədən, atmosfer təzyiqində tədqiq edilmişdir. Piridinin hidrogen peroksid və azot-1 oksidi ilə selektiv oksidləşmə sahələri müəyyən edilmiş və neft-kimya, kimya və farmakologiya sənayesində tələb olunan qiymətli xammalların alınması üçün optimal şərait müəyyən edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-6-11

Açar sözlər : azot-1oksid, hidrogen peroksid, koherent-sinxronlaşdırılmış,piridin, oksidləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı