ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Cu8GeSe6–Ag8GeSe6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI
V.A.Abbasova, İ.C.Alverdiyev, L.F.Məşədiyeva, Y.A.Yusibov, M.B.Babanlı

 

DTA, RFA və bərk elektrolitli EHQ üsulları ilə Cu8GeSe6–Ag8GeSe6 sistemi tədqiq edilmiş, onun  T–x faza diaqramı  və muvafiq ²tərkib–xassə² diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə ilkin birləşmələrin yüksək temperaturlu modifikasiyaları arasında kubik quruluşlu fasiləsiz bərk məhlullar əmələ gəlir. Bərk məhlulların əmələ gəlməsi hər iki ilkin birləşmənin polimorf çevrilmə temperaturunu azaldır

Açar sözlər : mis-germanium selenidləri, gümüş-germanium selenidləri, faza tarazlıqları, bərk məhlullar, polimorf çevrilmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı