ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Cu8GeSe6–Ag8GeSe6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI
V.A.Abbasova, İ.C.Alverdiyev, L.F.Məşədiyeva, Y.A.Yusibov, M.B.Babanlı

 

DTA, RFA və bərk elektrolitli EHQ üsulları ilə Cu8GeSe6–Ag8GeSe6 sistemi tədqiq edilmiş, onun  T–x faza diaqramı  və muvafiq ²tərkib–xassə² diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə ilkin birləşmələrin yüksək temperaturlu modifikasiyaları arasında kubik quruluşlu fasiləsiz bərk məhlullar əmələ gəlir. Bərk məhlulların əmələ gəlməsi hər iki ilkin birləşmənin polimorf çevrilmə temperaturunu azaldır

Açar sözlər : mis-germanium selenidləri, gümüş-germanium selenidləri, faza tarazlıqları, bərk məhlullar, polimorf çevrilmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı