ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKİBİNDƏ DƏMİR OKSİDLƏRİ VƏ SİLİKATLAR OLAN FİLİZLƏRDƏN TƏMİZ ALÜMİNİUM OKSİDİN TULLANTISIZ ALINMASI
I.A.Talıblı, Q.M.Səmədzadə, C.M. Əliyeva, A.N.Məmmədov, R.H. Həmidov, A.M. Qasımova, G.V.Şadlinskaya

Müəyyən edilmişdir ki, tərkibində böyük miqdarda qələvidə həll olan silikatlar və dəmir oksidləri olan filizlərdən gilin (glinozem) çıxarılması, tələb olunmayan tullantıların əmələ gəlməsi istisna olmaqla, turşu-qələvi üsulu ilə emal edilməklə mümkündür. Aparılan termodinamiki analiz  alüminium və dəmir sulfat duzları qarışığının hidrogenlə reduksiyasının mümkünlüyünü göstərmişdir. Alüminium və dəmir sulfatların, qaz fazasında S2 , SOvə kek alınmaqla, reduksiyasının optimal şəraiti tapılmışdır. Təmiz gil  kekdən Bayer üsulu ilə  alınır

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-68-72

Açar sözlər : Turşu-qələvi üsulu, termodinamiki analiz, derivatoqramma, sulfat duzları, hidrogen, kek, reduksiya və çıxım dərəcəsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı