ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1.0 % Ni2+ İLƏ MODİFİKASİYA EDİLMİŞ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ PROPİLENİN AKROLEİNƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ
T.İ.Hüseynova

Propilenin molekulyar oksigenlə akroleinə oksidləçdirici çevrilmə reaksiyasında Ni2+, Zn2+, Cu2+, Co2+, Bi2+ və Pd2+ kationları ilə ion mübadilə üsulu ilə modifikasiya olunmuş təbii və sintetik seolitlərin katalitik aktivliyi öyrənilib. Eksperimental nəticələr əsasında müəyyən olunmuşdur ki, tərkibində 1.0 % Ni2+ saxlayan təbii klinoptilolit baxılan reaksiyada yüksək aktivlik və selektivlik göstərir. Reaksiyanın getmə şəraiti öyrənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-64-67

Açar sözlər : propilen, akrolein, seolitlər, klinoptilolit, oksidləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı