ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1.0 % Ni2+ İLƏ MODİFİKASİYA EDİLMİŞ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ PROPİLENİN AKROLEİNƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ
T.İ.Hüseynova

Propilenin molekulyar oksigenlə akroleinə oksidləçdirici çevrilmə reaksiyasında Ni2+, Zn2+, Cu2+, Co2+, Bi2+ və Pd2+ kationları ilə ion mübadilə üsulu ilə modifikasiya olunmuş təbii və sintetik seolitlərin katalitik aktivliyi öyrənilib. Eksperimental nəticələr əsasında müəyyən olunmuşdur ki, tərkibində 1.0 % Ni2+ saxlayan təbii klinoptilolit baxılan reaksiyada yüksək aktivlik və selektivlik göstərir. Reaksiyanın getmə şəraiti öyrənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-64-67

Açar sözlər : propilen, akrolein, seolitlər, klinoptilolit, oksidləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı