ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1.0 % Ni2+ İLƏ MODİFİKASİYA EDİLMİŞ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ PROPİLENİN AKROLEİNƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ
T.İ.Hüseynova

Propilenin molekulyar oksigenlə akroleinə oksidləçdirici çevrilmə reaksiyasında Ni2+, Zn2+, Cu2+, Co2+, Bi2+ və Pd2+ kationları ilə ion mübadilə üsulu ilə modifikasiya olunmuş təbii və sintetik seolitlərin katalitik aktivliyi öyrənilib. Eksperimental nəticələr əsasında müəyyən olunmuşdur ki, tərkibində 1.0 % Ni2+ saxlayan təbii klinoptilolit baxılan reaksiyada yüksək aktivlik və selektivlik göstərir. Reaksiyanın getmə şəraiti öyrənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-64-67

Açar sözlər : propilen, akrolein, seolitlər, klinoptilolit, oksidləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı