ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FİLİZÇAY FİLİZİ VƏ ONDAN ALINAN PİRROTİNLƏŞMİŞ MƏHSULUN FE2(SO4)3 VƏ FECL3-LƏ HƏLL OLMASININ MÜQAYİSƏSİ
S.Q.Əfəndiyeva, S.T.Cəfərova, Y.B.Qəhrəmanova, N.İ.Abbasova, L.M.Qurbanova

Təqdim olunan işdə Filizçay polimetal filizi və ondan alınan pirrotinləşmiş məhsulun məhlulda dəmirin üçvalentli duzları (Fe2(SO4)3, FeCl3) ilə oksidləşməsi tədqiq olunmuşdur. Laboratoriya təcrübələri vasitəsilə həll olma prosesinə temperaturun, həlledici ionların qatılığının, məhlulun turşuluğunun və təcrübə müddətinin təsiri öyrənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-64-67

Açar sözlər : polimetal sulfid filizi, pirit, pirrotin,kimyəvi həllolunma, dəmir (III) sulfat, dəmir xlorid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı