ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FİLİZÇAY FİLİZİ VƏ ONDAN ALINAN PİRROTİNLƏŞMİŞ MƏHSULUN FE2(SO4)3 VƏ FECL3-LƏ HƏLL OLMASININ MÜQAYİSƏSİ
S.Q.Əfəndiyeva, S.T.Cəfərova, Y.B.Qəhrəmanova, N.İ.Abbasova, L.M.Qurbanova

Təqdim olunan işdə Filizçay polimetal filizi və ondan alınan pirrotinləşmiş məhsulun məhlulda dəmirin üçvalentli duzları (Fe2(SO4)3, FeCl3) ilə oksidləşməsi tədqiq olunmuşdur. Laboratoriya təcrübələri vasitəsilə həll olma prosesinə temperaturun, həlledici ionların qatılığının, məhlulun turşuluğunun və təcrübə müddətinin təsiri öyrənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-64-67

Açar sözlər : polimetal sulfid filizi, pirit, pirrotin,kimyəvi həllolunma, dəmir (III) sulfat, dəmir xlorid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı