ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BUTİLMETAKRİLATIN α-METİLSTİROL İLƏ BİRGƏPOLİMERİ ƏSASINDA OPTİKİ ŞƏFFAF KOMPOZİTLƏRİN ALINMASI
S.B.Məmmədli, Q.Q.Mirhüseynov, Ə.H.Rəhimli, R.Ə.Əhmədova, Ç.H.İsmayılova

Butilmetakrilatın α-metilstirol ilə həlledicidə radikal binar birgəpolimerləşmə reaksiyası həyata keçirilmiş və monomerlərin müxtəlif mol nisbətlərində optiki şəffaf birgəpolimerlər sintez edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, butilmetakrilat və α-metilstirol əsasında sintez edilmiş birgəpolimerlər kifayət qədər yüksək şüasındırma ( =1.5880) və işıqburaxma göstəricilərinə (86%-ə yaxın) malikdir. Qeyd edilən monomer cütünün birgəpolimerləşmə sabitləri (r1=0.50 və r2=0.48) təyin edilmiş və Q-e parametrləri hesablanmışdır. Butilmetakrilatın α-metilstirol ilə birgəpolimerinin mikroquruluş göstəriciləri təyin edilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-34-40

 

Açar sözlər : α-metilstirol, butilmetakrilat, optiki şəffaf materiallar, birgəpolimerləşmə, şüasındırma, ışıqburaxma, mikrostruktur
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı