ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BUTİLMETAKRİLATIN α-METİLSTİROL İLƏ BİRGƏPOLİMERİ ƏSASINDA OPTİKİ ŞƏFFAF KOMPOZİTLƏRİN ALINMASI
S.B.Məmmədli, Q.Q.Mirhüseynov, Ə.H.Rəhimli, R.Ə.Əhmədova, Ç.H.İsmayılova

Butilmetakrilatın α-metilstirol ilə həlledicidə radikal binar birgəpolimerləşmə reaksiyası həyata keçirilmiş və monomerlərin müxtəlif mol nisbətlərində optiki şəffaf birgəpolimerlər sintez edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, butilmetakrilat və α-metilstirol əsasında sintez edilmiş birgəpolimerlər kifayət qədər yüksək şüasındırma ( =1.5880) və işıqburaxma göstəricilərinə (86%-ə yaxın) malikdir. Qeyd edilən monomer cütünün birgəpolimerləşmə sabitləri (r1=0.50 və r2=0.48) təyin edilmiş və Q-e parametrləri hesablanmışdır. Butilmetakrilatın α-metilstirol ilə birgəpolimerinin mikroquruluş göstəriciləri təyin edilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-34-40

 

Açar sözlər : α-metilstirol, butilmetakrilat, optiki şəffaf materiallar, birgəpolimerləşmə, şüasındırma, ışıqburaxma, mikrostruktur
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı