ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FOSFORMOLİBDEN HETEROPOLİTURŞU–ALÜMİNİUM OKSİD KATALİTİK SİSTEMLƏRİNİN TERMİKİ ANALİZİ
E.Ə.Hüseynova, S.E.Yusubova, B.B.Oruczadə

Termiki analiz – termoqravimetriya, differensial termiki analiz üsulları ilə fosformolibden heteropoliturşu–alüminium oksid katalitik sistemlərinin tədqiqatları aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, alüminium oksidin modifikasiyası fosformolibden heteropoliturşuların vəziyyətinə bilavasitə təsirə malikdir. η-Al2O3 səthi üzərində fosformolibden turşusu daşıyıcının güclü lyuis turşu mərkəzləri ilə qarşılıqlı təsiri zamanı dağılır, halbuki γ-Al2O3 üzərində o, oksidin zəif brensted və lyuis turşu mərkəzlərində ²çoxnöqtəli² adsorbsiya hesabına özünün fərdiliyini saxlayır

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-22-28

Açar sözlər : η-, α-alüminium oksid; fosformolibden heteropoliturşu; termiki analiz; izopropil spirti; katalitik xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı