ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FOSFORMOLİBDEN HETEROPOLİTURŞU–ALÜMİNİUM OKSİD KATALİTİK SİSTEMLƏRİNİN TERMİKİ ANALİZİ
E.Ə.Hüseynova, S.E.Yusubova, B.B.Oruczadə

Termiki analiz – termoqravimetriya, differensial termiki analiz üsulları ilə fosformolibden heteropoliturşu–alüminium oksid katalitik sistemlərinin tədqiqatları aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, alüminium oksidin modifikasiyası fosformolibden heteropoliturşuların vəziyyətinə bilavasitə təsirə malikdir. η-Al2O3 səthi üzərində fosformolibden turşusu daşıyıcının güclü lyuis turşu mərkəzləri ilə qarşılıqlı təsiri zamanı dağılır, halbuki γ-Al2O3 üzərində o, oksidin zəif brensted və lyuis turşu mərkəzlərində ²çoxnöqtəli² adsorbsiya hesabına özünün fərdiliyini saxlayır

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-22-28

Açar sözlər : η-, α-alüminium oksid; fosformolibden heteropoliturşu; termiki analiz; izopropil spirti; katalitik xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı