ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
RESİRKULYASİYANI NƏZƏRƏ ALMAQLA BENZİNİN PİROLİZ PROSESİNİN İNTENSİVLƏŞDİRİLMƏSİ
A.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, Z.A.Məmmədov, O.A.İsmayılov

 

Sənayedə benzinin piroliz prosesinin intensivləşdirilməsi məqsədi ilə bu prosesdə reaksiyaya girməyən etanın və yaxud propanın ayrı-ayrılıqda və həmçinin birgə əlavə resirkulyat şəklində benzin sobasına yenidən daxil edilməsi təklif olunur və bu əks əlaqənin məqsədli məhsulların çıxımına (etilenə və propilenə) necə təsir etməsi müəyyənləşdirilir. Çıxımların hər üç hal üçün və eləcə də bu prosesin senayedə qeyd olunmuş karbohidrogenlərin resirkulyasiyasız aparılmasının  müqayisəsi göstərilib. Təklif olunan metod əsasında zavodun mənfəəti hesablanıb

Açar sözlər : benzinin pirolizi, etan, propan, resirkulyasiya, mənfəət.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı