ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
A.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.Ağayeva

Aşağı olefinlərin və parafinlərin neft-kimya sənayesinin vacib məqsədli məhsullarına oksidləşdirici çevrilməsi reaksiyaları üçün yüksək səmərəli katalizatorların işlənib hazırlanması məqsədilə sintetik (NaY) və təbii (təmiz və delüminləşdirilmiş klinoptilolit və mordenit) seolitlər əsasında bir sıra metal seolit katalizatorları yaradılmışdır. Katalizatorlar ion mübadiləsi yolu ilə müxtəlif metal kationları ilə sintez edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sintetik NaY seolit əsasında hazırlanmış metal seolit katalizatorları etilen və propilenin müvafiq olaraq asetaldehid və asetona oksidləşdirici çevrilməsində nisbətən yüksək aktivlik göstərir. Aşağıdakı proseslər üçün yüksək effektivli metal seolit katalizatorları da sintez edilmişdir: metanın etilenə, propanın asetaldehid və formaldehidə, metanın etilen və asetilenə və metanın 1,4-butandiola oksidləşdirici çevrilməsi prosesləri

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-13-21

Açar sözlər : seolitlər, aktivlik, aşağı olefinlər, parafinlər, oksidləşdirici çevrilmə
Məqaləyə baxın