ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ACINOHUR TİTANMAQNETİT KONSENTRATLARININ VANADAT FRAKSİYASININ İŞLƏNMƏSİ
Ü.N.Şərifova

Azərbaycanın Acınohur titanomaqnetit konsentratlarının vanadat fraksiyasının karbonlaşdırma üsulu ilə  təmizlənməsi və tullantısız istifadəsi şəraiti, o cümlədən silisiumsızlaşdırılması, alüminium ayrılması, natrium karbonatın bərpası və vanadium pentoksidin alınması şəraiti işlənmişdir. TABAX-ın (üçalkilbenzilammonium xloridin) karbonat - vanadat məhlullarından karbonat ionlarını parçalamadan vanadiyum çıxarmaq üçün təsirli bir ekstragent olduğu aşkar edilmişdir. Titanomaqnetit konsentratlarının karbonat-qələvi vanadat məhlullarından  g-Al2O3,  analitik təmizlik dərəcəli – 99.7% li vanadium pentoksid reaktivinin alınması  və sodanın bərpası proseslərinin  texnoloji sxem tərtib edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-2-63-68

Açar sözlər : titanmaqnetit konsentratları, vanadat fraksiyası, ekstraksiya, vanadium pentoksidin alınması
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı