ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
As3Se3-NdSe SİSTEMİNİN ŞÜŞƏVARI ƏRİNTİLƏRİNİN FOTO VƏ ELEKTRİK XASSƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
İ.İ. Əliyev, T.M. İlyaslı, A.Q. Xudiyeva, X.M. Həşimov

As2Se3-NdSe sisteminin ərintiləri geniş qatılıq intervalında sintez edilmişdir. As2Se3-NdSe sistemi diferensial-termiki (DTA), rentgenfaza (RFA), mikroquruluş (MSA) analizi, həmçinin mikrobərkliyin və sıxlığın ölçülməsi  ilə tədqiq edilmişdir. Sistemdə əsas komponentlər  əsasında  kiçik sahədə birfazalı sahələr müəyyən edilmişdir. As2Se3-NdSe sistemində otaq temperaturunda As2Se3 birləşməsi əsasında bərk məhlulun sahəsi 1,5 mol % təşkil edir., NdSe birləşməsinə əsasında isə bərk məhl sahəsi isə 2,0   mol % təşkil edir. As2Se3-NdSe sistemində yavaş soyudulma zamanı As2Se3 birləşməsi əsasında 17 mol % NdSe şüşə sahəsinin olduğu müəyyən edilmişdir.  As2Se3-NdSe sisteminin (As3Se3)1-x(NdSe)x (x = 0,03; 0,05; 0,07; 0,10) tərkibli şüşəvarı ərintilərinin foto- və elektrik keçiriciliyi  tədqiq edilmişdir.

 doi.org/10.32737/0005-2531-2022-3-105-109

Açar sözlər : sintez, şüşə, mikrobərklik, sistem, bərk məhlul
Məqaləyə baxın