ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FTAL TURŞUSU VƏ PİRAZİNLƏ Sr (II) KOORDİNASİON POLİMERİ
B.T.Usubalıyev, D.B.Tağıyev, Q.M.Əliyeva, M.K.Munşiyeva, S.Y.Rəhmanova, Ə.N.Əzizova, N.Ə.Məmmədova, H.F.Məmmədova, K.Ə.Mansurova, F.B.Əliyeva, S.R.Məmmədova

Ftal turşusunun natrium duzu suda həll olan stronsium duzu və pirazinin suda məhlulunun qarşılıqlı təsirindən buxarlanması ilə gedən reaksiyasından koordinasion polimer olan Sr(II) {SrL1(L2)0.5(H2O)0.36}n (L1=ftal turşusu anionu, L2=pirazin) sintez olunmuşdur. Alınan monokristal İQ spektral, element analizi, rentgenfaza analizi (RFA) və termiki analiz (DTA) metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Rentgenfaza analizi göstərir ki, sintez olunan məhsul bir fazalıdır və piklər 12.73; 11.41; 9.04 maksimumları altında yaxşı identikləşirlər. Bu onu göstərir ki, elementar qəfəsin parametrləri təqribən а=12.74, b=11.41 və с=9.04 Å-ə bərabərdir. İQ-spektr analizindən görünür ki, polimerdə liqand kimi ftal turşusu xelat, xelat-körpü rolunu oynayır. Termiki analiz nəticəsində görünür ki, bu polimer 2000C-yə qədər davamlıdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-3-57-62

Açar sözlər : polimer, ftal turşusu, addukt, İQ spektr, termoqramma, quruluş, rentgenoqram
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı