ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİTUM SÜXURLARININ RADİASİYA-TERMİKİ ÇEVRİLMƏLƏRİNİN ÜMUMİ MEXANİZMİ
l.Y.Cabbarova

 

Azərbaycan Kirmaki yatağının bitum süxurunun radiasiya-termiki çevrilməsi zamanı qazların əmələgəlmə qanu­na­uyğunluqlarının laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri göstərilmişdir. Temperaturun və udulan dozanın əmələgəlmə sürətinə və qaz məhsullarının tərkibinə təsiri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : bitum süxurları, radiasiya termiki çevrilmələr, mexanizm, g-şüalanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı