ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİTUM SÜXURLARININ RADİASİYA-TERMİKİ ÇEVRİLMƏLƏRİNİN ÜMUMİ MEXANİZMİ
l.Y.Cabbarova

 

Azərbaycan Kirmaki yatağının bitum süxurunun radiasiya-termiki çevrilməsi zamanı qazların əmələgəlmə qanu­na­uyğunluqlarının laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri göstərilmişdir. Temperaturun və udulan dozanın əmələgəlmə sürətinə və qaz məhsullarının tərkibinə təsiri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : bitum süxurları, radiasiya termiki çevrilmələr, mexanizm, g-şüalanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı