ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTOSİRKƏ TURŞUSUNUN BƏZİ EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN SU MÜHİTİNDƏ KOBALT(II) İONLARININ TƏYİNİNDƏ REAGENT KİMİ TƏDQİQİ
P.H.Əsədova, Q.Z.Hüseynov, P.R.Məmmədov

Merkaprosirkə turşusunun bəzi efirlərinin sintezi və onların ko­balt(II) ilə komp­leks əmələgətirmə xas­sələrinin spektrofotometrik üsulla öy­rə­nil­məsinə dair tədqiqat nəticələri göstərilmişdir. Komp­leks əmələgətirmənin op­­ti­mal şəraitlari aşkar edilmişdir. pH 9 bərabər olduqda su mühitində mak­si­mum işıq udması 560 nm-dir. Kom­pleksin molyar udma əmsalı 5.7×104 müvafiqdir

Açar sözlər : efirlər, merkaprosirkə turşusu, ko­balt(II) ionlar, komp­leks əmələgətirmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı