ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTOSİRKƏ TURŞUSUNUN BƏZİ EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN SU MÜHİTİNDƏ KOBALT(II) İONLARININ TƏYİNİNDƏ REAGENT KİMİ TƏDQİQİ
P.H.Əsədova, Q.Z.Hüseynov, P.R.Məmmədov

Merkaprosirkə turşusunun bəzi efirlərinin sintezi və onların ko­balt(II) ilə komp­leks əmələgətirmə xas­sələrinin spektrofotometrik üsulla öy­rə­nil­məsinə dair tədqiqat nəticələri göstərilmişdir. Komp­leks əmələgətirmənin op­­ti­mal şəraitlari aşkar edilmişdir. pH 9 bərabər olduqda su mühitində mak­si­mum işıq udması 560 nm-dir. Kom­pleksin molyar udma əmsalı 5.7×104 müvafiqdir

Açar sözlər : efirlər, merkaprosirkə turşusu, ko­balt(II) ionlar, komp­leks əmələgətirmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı