ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XLORİD TƏRKİBLİ VƏ EPOKSİ BİRLƏŞMƏLƏRİ İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ İZOPREN KAUÇUKUNUN QURULUS XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ KOMPOZİSİYANIN XASSƏLƏRİ
Ş.M.Məmmədov, S.A.Rəhimova, R.F.Xankişiyeva, P.İ.İsmayılova, İ.T.Mövlayev, C.Ş.Məmmədov

Sink oksidin iştirakı ilə modifikasiya olunmuş izopren rezin (SKI-3-PVA) 80:20 termiki vulkanlaşması zamanı HCPC və EB-nin tikici agent kimi təsiri tədqiq edilmişdir. SKI-3-PVA əsasında vulkanizatlarda qızdırmanın təsiri altında baş verən struktur dəyişikliklərinin tədqiqi aparılmışdır. İQ-spektroskopiya və gel fraksiyasının məlumatları əsasında tədqiq olunan kiçik molekullu çəkili birləşmələr arasında heksaxloroparaksilenlərlə (HCPC) reaksiyaların sürəti öyrənilmişdir. Tədqiq olunan struktur sistemlərinin vulkanizasiya təsirinin xarakteri və onların fəza torunun parametrinə və vulkanizasiyaların fiziki-mexaniki xassələrinə təsirinin xüsusiyyətləri haqqında fikirlər aparılır. Tərkibində HCHP və ZnO olan nümunələrdə qızdırma vaxtının ümumi və birləşdirilmiş xlorun tərkibinə təsiri öyrənilmişdir. Hər bir cərgəli əlaqəyə görə tikici HCPC molekullarının sayı hesablanmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-1-129-134

Açar sözlər : izopren kauçuk, polivinil spirt, heksaxloroparaksilen, tikilmə, vulkanlaşma, möhkəmlik, gel fraksiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı