ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF KİMYƏVİ MADDƏLƏRİN TOXUCULUQ TULLANTILARINDAN ALINAN BİOKÖMÜR ADSORBENTLƏRİNİN KARBONLAŞMA DAVRANIŞLARINA VƏ ÇİRKLƏNMƏNİN TƏMİZLƏMƏ EFFEKTİVLİYİNƏ TƏSİRİ
H.Gümüş, B.Büyükkidan

Məqalə geri çağırılıb.

Xammala artan tələbata və ətraf mühitin çirklənməsinə nəzarət etməyin ağıllı üsullarından biri tullantıların təkrar emalıdır. Bu araşdırmada tekstil sənayesində təkrar istifadə olunmayacaq tullantıların funksional aktivləşdirilmiş karbona çevrilməsi üçün optimal şərtlər müəyyən edilmişdir. Bunun üçün xam və Fe, H2SO4, H3PO4 hopdurulmuş toxuculuq tullantıları müxtəlif vaxtlarda müxtəlif temperaturlarda karbonlaşdırılmışdır. Hazırlanmış aktivləşdirilmiş karbonların molekulyar quruluşu və kristal şəbəkəsi müvafiq olaraq FT-IR və XRD analizləri ilə tədqiq edilmişdir. Nümunələrin morfologiyasını və səth xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün SEM və BET analizlərindən istifadə edilmişdir. C=C, C=O və C–O–C funksional qruplarının mövcudluğu 1300–1700 sm-1 ətrafında olan titrəyişlərlə tanınıb. Fe və H3PO4 ilə əvvəlcədən təmizlənmiş nümunələrin karbonlaşması nəticəsində yaxşı kristal və məsaməli struktur əmələ gəlmiş, proses isə katalitik təsirə görə daha aşağı temperaturda aparılmışdır. Bütün nümunələr üçün 25–85 mq/q metil narıncı (MO) və sənaye toxuculuq suyunu (ITW) çıxarma qabiliyyəti qeydə alınıb. Ətraf mühiti qoruyarkən tullantı materiallarının karbonlaşdırılması yolu ilə səmərəli biokarbonlar əldə edilmişdir. Ekoloji və iqtisadi istehsal üçün hər bir tullantı materialı üçün belə bir xüsusi yanaşma hazırlana bilər

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-1-97-107

Açar sözlər : Biokömür, karbonlaşma, tullantıların təkrar emalı, ətraf mühitin mühafizəsi
Məqaləyə baxın