ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Y2O2S–Ga2S3–Tb2O2S KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI
İ.B.Bəxtiyarlı, V.S.Məmmədov, Z.M.Muxtarova, A.S.Abdullayeva

Y2O2S–Ga2S3–Tb2O2S kvaziüçlü sistemlərdə kvazibinar (yan) və qeyri- kvazibinar politermik kəsiklərin tədqiqindən alınan nəticələr əsasında qurulan likvidus səthinin proyeksiyası göstərir ki, burada kimyəvi qarşılıqlı təsir xarakteri nisbətən sadədir. Belə ki, kvaziüçlü sistemin Ga2S3–Y2O2S və Ga2S3–Tb2O2S tərəfləri hər iki komponent əsasında məhdud qatılıqda həllolma olan kvazibinar evtektik sistemdir. Y2O2S–Tb2O2S tərəfində fasiləsiz bərk məhlul sahəsi əmələ gəlir. Deməli Y2O2S–Ga2S3–Tb2O2S kvaziüçlü sistemində kristallaşma nonvariant üçlü nöqtədə yox, aşağı temperaturlu ikili nonvariant (burada ikili evtektika e1) nöqtəsində qurtarır

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-1-55-63

 

Açar sözlər : lantanoid oksisulfidləri,sistemin komponentləri, kvaziüçlü sistem, monovariant, nonvariant, evtektika, peritektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı