ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİSLƏ SİRKONİUMUN MAYE ƏRİNTİLƏRİNİN ƏMƏLƏGƏLMƏ ENTALPİYASI
R.C.Hacıyev, İ.İ.Əliyev, M.B.Babanlı

Geniş konsentrasiya intervalında sirkoniumun mislə qarışma entalpiyası yüksəktemperaturlu kalorimetriya metodunun köməyi ilə 1823 K temperaturda təyin edilmişdir. Bütün göstəricilərin ekzotermik xarakterli olduğu müəyyən edilmişdir. Ərintidə müxtəlif növlü atomların qarşılıqlı əlaqəsi ideal assosiasiya olunmuş məhlul nəzəriyyəsi çərçivəsində öz təsdiqini tapmışdır

Açar sözlər : maye ərinti, mis, sirkonium, sistem, entalpiya, həllolma istiliyi, termodinamiki xassələr, kalorimetrik tədqiqatlar, intermetallik birləşmələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı