ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
InTe–CaIn2Te4 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI
N.İ.Yaqubov

Fiziki-kimyəvi analiz metodları (diferensial-termiki, rentqenfaza, mikroquruluş, eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) vasitəsilə InTe–CaIn2Te4  sistemində faza tarazlığı tədqiq edilmiş və onun Tx diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, InTe–CaIn2Te4 kəsiyi In–Sb–Te üçlü sis­teminin kvazibinar kəsiyi olub, sadə evtektik tiplidir. Sistemdə əmələ gələn evtektikanın koordinatı 45 mol % CaIn2Te4 və 4400C-dir. InTe–CaIn2Te4 sistemində ilkin komponentlər əsasında birfazalı sahələr aşkar edilmişdir. Bu sistemdə InTe əsasında otaq temperaturunda 5 mol % CaIn2Te4 həll olur,  CaIn2Te4  birləşməsi əsasında bərk məhlul sahəsi 10  mol % InTe təşkil edir

Açar sözlər : kvazibinar, evtektika, qeyri-kvazibinar, inkonqruent, üçlü sistem
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı