ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HETEROSULFAMIDLƏRİN ARİLSULFONİLHİDRAZİDLƏR ƏSASINDA SİNTEZİ VƏ ONLARIN XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
S.Ə.Məmmədov S.İ.Məmmədova, İ.Ş.Hüseynov, M.F.Fərzəliyev, F.A.Quliyev

 

Müəyyən edilmişdir ki, arilsulfonilhidrazidlərin 1,2- və 1,3-dipolyarofillərlə reaksiyası zamanı 65–80% çıxımla he­te­rosulfamidlər əmələ gəlir. Aşkar edilmişdir ki, monosulfonilhidrazidlər asetilaseton, benzoilasetosirkə turşusunun etil efiri və 4-oksimetilfnilmetilenmalondinitrillə sulfamidlərin pirazolon və  pirazolpiridin törəmələri alınır. Sul­f­amid azotun xlorasetonitrillə N-alkilləşməsi nəticəsində alınmış N-əvəzli sulfanilhidrazid törəmələri həm də hetaril­sulf­amid­lərin alınması üçün sintonlardır. Bu birləşmə  benzoinlə pirrazolin, asetil asetonla – piridazin asetosirkə turşusunun etil efiri ilə sulfamidlərin piridazon törəmələri əmələ gətirir. Sintez edilmiş hetarilsulamidlərin antimikrob xassə­ləri­nin tədqiqi göstərdi ki, 1-(4-metilfenilsulfonil), 2-(4-oksimetilfenil)-2-sian-4-aminpirazolinlər və 1-fenil-3-(4-metilfenilsulfonil)pirazolin-3 birləşmələri yüksək effektivliyə malikdirlər

Açar sözlər : heterosulfamidlər, arilsulfonilhidrazidlər, arilsulfoxlorid, dipolyarofillər, antimikrob xassələr, asetil­aseton
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı