ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4,4'-SPİROBİ[HEKSAHİDROPİRİMİDİN]-2,2'-DİONLARININ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
A.B.Novruzova, S.Z.Kazımova, M.M.Qurbanova, A.M.Məhərrəmov

 

Müxtəlif aromatik aldehidlərin aseton və karbamidlə  H2SO4  iştirakında  üçkomponentli kondensləşməsi nəticəsində 4,4'-spirobi[heksahidropirimidin]-2,2'-dionların törəmələri sintez edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, reagentlərin 2:3:2:1 nisbətində daha yüksək çıxım alınır. Sintez olunan birləşmələrin quruluşu NMR və İQ spektroskopiya, həmçinin RQA metodları ilə təsdiq edilmişdir

Açar sözlər : 4,4'-spirobi[ heksahidropirimidin ]-2,2'-dionlar, aromatik aldehidlər, üçkomponentli kondensləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı