ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4,4'-SPİROBİ[HEKSAHİDROPİRİMİDİN]-2,2'-DİONLARININ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
A.B.Novruzova, S.Z.Kazımova, M.M.Qurbanova, A.M.Məhərrəmov

 

Müxtəlif aromatik aldehidlərin aseton və karbamidlə  H2SO4  iştirakında  üçkomponentli kondensləşməsi nəticəsində 4,4'-spirobi[heksahidropirimidin]-2,2'-dionların törəmələri sintez edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, reagentlərin 2:3:2:1 nisbətində daha yüksək çıxım alınır. Sintez olunan birləşmələrin quruluşu NMR və İQ spektroskopiya, həmçinin RQA metodları ilə təsdiq edilmişdir

Açar sözlər : 4,4'-spirobi[ heksahidropirimidin ]-2,2'-dionlar, aromatik aldehidlər, üçkomponentli kondensləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı