ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N,N'-ALKILEN-BIS-SULFAMIDLƏRIN SINTEZI VƏ ONLARIN XASSƏLƏRININ TƏDQIQI
S.A.Məmmədov, S.İ.Məmmədova, F.A.Quliyev, N.P.Ladoxina, İ.Ş.Hüseynov

 

N,N'-alkilen-bis-sulfamidlərin sintezi üçün arilsulfoxloridlərin alkilendiaminlərlə və arilsulfamidlərin alkilendihalogenidlərlə N-alkilləşməsi öyrənilmişdir. Sintez olunmuş birləşmələrin antimikrob xassələrinin tədqiqi onların yüksək effektivliyini göstərmişdir. Müəyyən olmuşdur ki, sulfamidlərin N-alkil-tərkibli törəmələri onların əvəz olunmamış törəmələrinə nisbətən daha effektivdirlər

Açar sözlər : alkilləşmə, əvəz olunmamış törəmələri, antimikrob xassələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı