ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N,N'-ALKILEN-BIS-SULFAMIDLƏRIN SINTEZI VƏ ONLARIN XASSƏLƏRININ TƏDQIQI
S.A.Məmmədov, S.İ.Məmmədova, F.A.Quliyev, N.P.Ladoxina, İ.Ş.Hüseynov

 

N,N'-alkilen-bis-sulfamidlərin sintezi üçün arilsulfoxloridlərin alkilendiaminlərlə və arilsulfamidlərin alkilendihalogenidlərlə N-alkilləşməsi öyrənilmişdir. Sintez olunmuş birləşmələrin antimikrob xassələrinin tədqiqi onların yüksək effektivliyini göstərmişdir. Müəyyən olmuşdur ki, sulfamidlərin N-alkil-tərkibli törəmələri onların əvəz olunmamış törəmələrinə nisbətən daha effektivdirlər

Açar sözlər : alkilləşmə, əvəz olunmamış törəmələri, antimikrob xassələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı