ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
C6–C7 TSIKLOALKENLƏRIN FUNKSIONALƏVƏZLI TÖRƏMƏLƏRININ INDUKTIV HIPOHALOGENLƏŞMƏSI VƏ REAKSIYA MƏHSULLARININ BƏZI ÇEVRILMƏLƏRI
Ö.Ə.Sadıqov

Funksionaləvəzli S6–S7 tsikloolefinlərin [MXk–HA(HX)]–H2O2(NaOCl) sistemində  induktiv hipohalogenləşməsi aparılmış və reaksiya məhsullarının yüksək çıxımının optimal şəraiti tapılmışdır. Nisbətən yumşaq şəraitdə hipohalogenid turşularının (HOCl və HOBr) tsiklin ikiqat rabitəsinə induktiv olaraq elektrofil birləşməsinin baş verdiyi və bu zaman yan zəncirin ikiqat rabitəsinin toxunulmaz qaldığı göstərilmişdir. Xlorhidrinlərin alınma reaksiyası bromhidrinlərin əmələ gəlməsindən daha böyük sürətlə baş verir. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiya hipohalogenid turşularının müvafiq məhlulları ilə  də analoji qaydada baş verir. Alınmış birləşmələr yüksək reaksiya qabiliyyətlidir və alitsiklik karbohidrogenlərdən doymamış epoksidlərin, aminospirtlərin alınmasında istifadə edilə bilər

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı