ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
C6–C7 TSIKLOALKENLƏRIN FUNKSIONALƏVƏZLI TÖRƏMƏLƏRININ INDUKTIV HIPOHALOGENLƏŞMƏSI VƏ REAKSIYA MƏHSULLARININ BƏZI ÇEVRILMƏLƏRI
Ö.Ə.Sadıqov

Funksionaləvəzli S6–S7 tsikloolefinlərin [MXk–HA(HX)]–H2O2(NaOCl) sistemində  induktiv hipohalogenləşməsi aparılmış və reaksiya məhsullarının yüksək çıxımının optimal şəraiti tapılmışdır. Nisbətən yumşaq şəraitdə hipohalogenid turşularının (HOCl və HOBr) tsiklin ikiqat rabitəsinə induktiv olaraq elektrofil birləşməsinin baş verdiyi və bu zaman yan zəncirin ikiqat rabitəsinin toxunulmaz qaldığı göstərilmişdir. Xlorhidrinlərin alınma reaksiyası bromhidrinlərin əmələ gəlməsindən daha böyük sürətlə baş verir. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiya hipohalogenid turşularının müvafiq məhlulları ilə  də analoji qaydada baş verir. Alınmış birləşmələr yüksək reaksiya qabiliyyətlidir və alitsiklik karbohidrogenlərdən doymamış epoksidlərin, aminospirtlərin alınmasında istifadə edilə bilər

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı