ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKENLƏRİN OKSİDLƏŞMƏSİ ÜÇÜN NEFT METALPORFİRİN ƏSASINDA OLAN KATALİTİK SUPRAMOLEKULYAR METALKOMPLEKS SİSTEMLƏR
M.M.Ağahüseynova, G.İ.Abdullayeva, Z.E.Bayramova

 

Kraun birləşmələrin modifikasiya olunmuş oliqomeri kobalt porfirin kompleksi neft metalporfirinlər əsasında alınmışdır. Sintez olunmuş kompleks supramolekulyar katalitik xassələrə malikdir və alkenlərin və doymamış üzvi birləşmələrin seçici hidroksidləşmə və epoksidləşməsini həyata keçirməyə imkan verir.

 

Açar sözlər : porfirin kompleksləri, kraun birləşmələr, klatrat metal kompleksləri, alkenlərin oksidləşməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı