ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKENLƏRİN OKSİDLƏŞMƏSİ ÜÇÜN NEFT METALPORFİRİN ƏSASINDA OLAN KATALİTİK SUPRAMOLEKULYAR METALKOMPLEKS SİSTEMLƏR
M.M.Ağahüseynova, G.İ.Abdullayeva, Z.E.Bayramova

 

Kraun birləşmələrin modifikasiya olunmuş oliqomeri kobalt porfirin kompleksi neft metalporfirinlər əsasında alınmışdır. Sintez olunmuş kompleks supramolekulyar katalitik xassələrə malikdir və alkenlərin və doymamış üzvi birləşmələrin seçici hidroksidləşmə və epoksidləşməsini həyata keçirməyə imkan verir.

 

Açar sözlər : porfirin kompleksləri, kraun birləşmələr, klatrat metal kompleksləri, alkenlərin oksidləşməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı