ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-2-OKSİFENİLSULFANİLİDLƏRİN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN XASSƏLƏRİ
S.Ə.Məmmədov, N.P.Ladoxina, İ.Ş.Hüseynov, S.İ.Məmmədova, Ş.K.Kazımzadə

 

Arilsulfoxloridlərlə 2- və 4-oksiəvəzolunmuş anilinlərlə reaksiya öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiyanin istiqaməti və maddə cıxımı ilkin maddələrin, xüsusən də aromatik aminlərin quruluşundan çox asılıdır. Sintez olunmuş sulfanilidlərin reaksiyaya girmək qabiliyyəti öyrənilmişdir. Aydın olmuşdur ki, aromatik fraqment 2-vəziyyətdə OH- və OCH3 olduqda xlorasetonitrillə reaksiyadan benzoksazin-1,4 alınır. Anilində 4-vəziyyətdə metoksiqrup olduqda xlorasetonitril və butilyodidlə silfamid azotunda alkilləşmə reaksiyası gedir. Sintez olunmuş sulfamidlərin  sınaqları quruluşdan asılı olaraq onların yüksək keyfiyyətli antimikrob və fungisid xassələrə malik olduqları müəyyən  edilmişdir.

 

Açar sözlər : arilsulfoxlorid, sulfanilid, xlorasetonitril, bakterisid, fungisid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı