ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-2-OKSİFENİLSULFANİLİDLƏRİN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN XASSƏLƏRİ
S.Ə.Məmmədov, N.P.Ladoxina, İ.Ş.Hüseynov, S.İ.Məmmədova, Ş.K.Kazımzadə

 

Arilsulfoxloridlərlə 2- və 4-oksiəvəzolunmuş anilinlərlə reaksiya öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiyanin istiqaməti və maddə cıxımı ilkin maddələrin, xüsusən də aromatik aminlərin quruluşundan çox asılıdır. Sintez olunmuş sulfanilidlərin reaksiyaya girmək qabiliyyəti öyrənilmişdir. Aydın olmuşdur ki, aromatik fraqment 2-vəziyyətdə OH- və OCH3 olduqda xlorasetonitrillə reaksiyadan benzoksazin-1,4 alınır. Anilində 4-vəziyyətdə metoksiqrup olduqda xlorasetonitril və butilyodidlə silfamid azotunda alkilləşmə reaksiyası gedir. Sintez olunmuş sulfamidlərin  sınaqları quruluşdan asılı olaraq onların yüksək keyfiyyətli antimikrob və fungisid xassələrə malik olduqları müəyyən  edilmişdir.

 

Açar sözlər : arilsulfoxlorid, sulfanilid, xlorasetonitril, bakterisid, fungisid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı