ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİXLORBENZOL VƏ TOLUOLLARIN KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏSİ
A.C.Əfəndi, E.M.Babayev, İ.H.Məlikova, F.Ə.Yusifova, B.A.İsmayılova, N.F.Aykan, F.M.Nasiri

 

Polixlorbenzol və toluolların katalitik zərərsizləşdirilməsi üçün vanadium, molibden, fosfor, stibium, kobalt oksidləri əsasında katalitik sistemlər sintez edilmişdir. Müasir fiziki-kimyəvi RF, İQS, derivatoqrafik analizlə katalizatorlarda faza əmələgəlməsi, aktiv mərkəzlərin təbiəti və qüvvəsi müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, katalizatorun aktiv komponentlərinin vəziyyəti faza əmələgəlmə prosesinə təsir edir. Alınmış katalizator nümunələrinin 1,2,4-trixlorbenzol və 2,3,4-trixlortoluolun 673–753 K temperaturda, 0.1–1.1 san kontakt müddətində xlorlu birləş-mələrin oksigenə 1:5–1:25 nisbətində oksidləşməsi reaksiyalarında aktivlikləri müəyyən edilmişdir. Xlorlu birləşmələrin zərərsizləşdirilməsi zamanı malein anhidridi və onun xlorlu törəmələri alınmışdır.

 

Açar sözlər : katalitk oksidləşmə, 1,2,4-trixlorbenzol, 2,3,4-trixlortoluol, vanadium,molibden, posfor oksid əsaslı katalizatorlar, malein anhidridi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı