ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİSMUTUN(III) TƏRKİBİNDƏ TİOASETAMİD FRAQMENTLƏRİ SAXLAYAN XELATƏMƏLƏGƏTİRİCİ SORBENTLƏ QATILAŞDIRILMASI
A.M.Məhərrəmov, S.R.Hacıyeva, C.Ə.Ələkbərov, F.N.Bəhmənova, S.Z.Həmidov

 

Malein anhidridi-stirol sopolimerinin aminlə modifikasiyasından tərkibində tioasetamid fraqmentləri saxlayan xelatəmələgətirici sorbent sintez edilmişdir. Sorbent vasitəsilə bismutun sorbsiya şəraiti tədqiq edilmişdir. Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, sorbentin maksimal sorbsiyası pH 5-də müşahidə olunur. Müxtəlif turşuların (HClО4, H24, HNО3, HCl)  bismutun sorbentdən desorbsiyasına təsiri öyrənilmişdir. Təcrübələrin nəticələri göstərdi ki, bismutun maksimal desorbsiyası xlorid turşusunda baş verir.

 

Açar sözlər : sorbsiya, sorbent, bismut, desorbsiya, sorbsiya tutumu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı