ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XLORKARBOHİDROGENLƏRİN QAZ FAZADA HETEROGEN KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏSİ
A.Əfəndi, E.Babayev, B.İsmayılova, İ.Məlikova, F.Yunisova, N.Aykan, A.Əliyeva

 

Xloralifatik karbohidrogenlərin vanadium əsaslı oksid katalizatorlarının iştirakında 400­­–6000C temperatur intervalında oksidləşmə reaksiyaları tədqiq edilmişdir. Tərkibində olan karbon atomlarının artması ilə onların reaksiya qabilliyinin artması göstərilmiş, katalitik sistemlərin aktivlik sırası müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda xlorlu C4 olefin karbohidrogenlərinin V–P–O/Al2O3 və V–P–O/SiO2 katalizatorlarının iştirakı ilə malein və xlor malein anhidridlərinə oksidləşməsi öyrənilmişdir. Olefinlərin tərkibindəki xlor atomlarının miqdarından, yerindən və ikiqat rabitənin mövqeyindən asılı olaraq oksidləşmə reaksiyasının istiqamətini proqnozlaşdırmağın mümkünlüyü göstərilmişdir. Xlorlu butadienlərin də  selektiv oksidləşmə istiqamətləri və onların reaksiya qabilliyi müəyyən edilmişdir. İlkin oksidləşmə reaksiyasının aralıq və son məhsullarının oksidləşmə reaksiyasının sürətinə təsiri müəyyənləşdirilərək göstərilmişdir ki, reaksiyanın əsas məhsulları reaksiyanın sürətinə tormozlaşdırıcı təsir göstərmir. Xlorlu C4 karbohidrogenlərinin xlormalein anhidridlərinə oksidləşməsinin aralıq xlorfuranon tipli birləşmələrdən keçməsi ilə baş vermə mexanizmi müəyyən edilmişdir. Xlorbenzolların xlormalein anhidridlərinə oksidləşməsinin paralel–ardıcıl  oksidləşmə reduksiya mexanizmi ilə getməsi göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : Xlorkarbohidrogenlər, xlorbutenlər, xlorfuranonlar, xlorbenzollar, xlortoluollar, malein, xlormalein anhidridi, CO2, Cl2, oksid heterogen katalitik sitemlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı