ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KARBOHİDROGENLƏRİN EMALINDA MÜRƏKKƏB KİNETİKALI KATALİTİK PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ OPTİMALLAŞDIRILMASI
A.A.Axundov, S.M.Əsədov

 

Karbohidrogenlərin emalı problemini həll etmək üçün qurğunun tərtibi zamanı vacib olan optimal şəraitin seçilməsi məsələsinə baxılıb. Misal olaraq, oksidləşdirici dehidrogen­ləşməsi zamanı izopentanın izoprenə və n-butanın butadienə çevrilməsi proseslərinə baxılıb. Nəzəri optimal temperatur profilinin müəyyən edilməsi məsələsi həll edilmişdir. Məqsədli məhsulun maksimal çıxımını nəzərə alan maksimum prinsipi tətbiq edilmişdir. Eks­peri­mental məlumatlardan istifadə edərək, proseslərin kinetikasının riyazi modelləri qurulmuşdur. Prosesin nəzəri optimal temperatur profilini müəyyən etməyə imkan verən şərait seçilmiş və məhsulun maksimal çıxımının təyini üçün şərtlər göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : karbohidrogen emalı, katalitik proses, optimal parametrlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı