ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KARBOHİDROGENLƏRİN EMALINDA MÜRƏKKƏB KİNETİKALI KATALİTİK PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ OPTİMALLAŞDIRILMASI
A.A.Axundov, S.M.Əsədov

 

Karbohidrogenlərin emalı problemini həll etmək üçün qurğunun tərtibi zamanı vacib olan optimal şəraitin seçilməsi məsələsinə baxılıb. Misal olaraq, oksidləşdirici dehidrogen­ləşməsi zamanı izopentanın izoprenə və n-butanın butadienə çevrilməsi proseslərinə baxılıb. Nəzəri optimal temperatur profilinin müəyyən edilməsi məsələsi həll edilmişdir. Məqsədli məhsulun maksimal çıxımını nəzərə alan maksimum prinsipi tətbiq edilmişdir. Eks­peri­mental məlumatlardan istifadə edərək, proseslərin kinetikasının riyazi modelləri qurulmuşdur. Prosesin nəzəri optimal temperatur profilini müəyyən etməyə imkan verən şərait seçilmiş və məhsulun maksimal çıxımının təyini üçün şərtlər göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : karbohidrogen emalı, katalitik proses, optimal parametrlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı