ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METALPOLİMER KOMPLEKSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ MAYE FAZADA ALİFATİK KARBOHIDROGENLƏRIN OKSİDLƏŞMƏSİ
R.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, O.T.Bədəlova, L.N.Qulubəyova, N.F.Şərifzadə, A.R.Quliyeva

 

Alifatik karbohidrogenlərin və onların qarışıqlarının dəyişkən valentli metalların polietilen­poliaminlə kompleksləri mühitində maye fazada oksidləşmə reaksiyası tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tədqiq olunan şəraitdə reaksiya hidroperoksidlərin əmələ gəlməsində daha da selektivdir. Oksidləşmə reaksiyasının gedişi və xarakteri polimer matritsaya “bərkidilmiş” metalların xüsusiyyətlərindən asılıdır.

 

Açar sözlər : oksigen, alifatik karbohidrogenlər, n-dekan, n-dodekan, polietilenpoliamin kom­pleksi, maye faza
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı