ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLENİN per-FTPhPFe3+OH/Al2O3 BIOMIMETIK KATALİZATOR ÜZƏRİNDƏ HİDROGEN PEROKSİDLƏ SELEKTİV KOHERENT-SİNXRONLAŞDIRILMIŞ OKSİDLƏŞMƏSİ
U.V.Məmmədova, I.T.Nağıyeva, L.M.Həsənova, T.M.Nağıyev

 

Etilenin per-FTPhPFe3+OH/Al2O3 heterogen biomimetik katalizator üzərində hidrogen peroksidlə qaz fazada selektiv monooksidləşməsi prosesi nisbətən mülayim şəraitdə tədqiq edilmişdir. Etilenin monooksidləşməsi reaksiyasının kinetik qanunauyğunluqları və mexanizminin öyrənilməsi əsasında reaksiyanın kinetik modeli müxtəlif metodlarla tərtib edilmişdir və təyin olunmuş kinetik parametrlərin müqayisəli təhlili verilmişdir.

 

Açar sözlər : etilen, oksidləşmə, hidrogen peroksid, biomimetik katalizator, koherentlik, determinant tənliyi, kinetik model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı