ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLENİN per-FTPhPFe3+OH/Al2O3 BIOMIMETIK KATALİZATOR ÜZƏRİNDƏ HİDROGEN PEROKSİDLƏ SELEKTİV KOHERENT-SİNXRONLAŞDIRILMIŞ OKSİDLƏŞMƏSİ
U.V.Məmmədova, I.T.Nağıyeva, L.M.Həsənova, T.M.Nağıyev

 

Etilenin per-FTPhPFe3+OH/Al2O3 heterogen biomimetik katalizator üzərində hidrogen peroksidlə qaz fazada selektiv monooksidləşməsi prosesi nisbətən mülayim şəraitdə tədqiq edilmişdir. Etilenin monooksidləşməsi reaksiyasının kinetik qanunauyğunluqları və mexanizminin öyrənilməsi əsasında reaksiyanın kinetik modeli müxtəlif metodlarla tərtib edilmişdir və təyin olunmuş kinetik parametrlərin müqayisəli təhlili verilmişdir.

 

Açar sözlər : etilen, oksidləşmə, hidrogen peroksid, biomimetik katalizator, koherentlik, determinant tənliyi, kinetik model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı