ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-ALKENLƏRIN DITSIKLOPENTADIENLƏ BIRGƏ POLIMERLƏŞMƏSININ QANUNAUYĞUNLUQLARININ VƏ MƏHSULLARININ XASSƏLƏRININ TƏDQIQI
A.M.Həsənova, S.B.Məmmədli, B.A.Məmmədov, F.Y.Əliyev

 

Heksen-1-in ditsiklopen­tadienlə Lyuis turşuları tipli katalizatorun [BF3∙O(C2H5)2] iştirakı ilə binar birgəpolimerləşmə reaksiyaları həyata keçirilmiş, bu reaksiyanın qanunauyğunluqları, birgə polimerləşmə sabitlərinin qiymətləri, alınan məhsullarının tərkibləri və quruluşları  müəyyən edilmişdir. Orta molekul kütləsinin  qiymətləri 1600–6150 təşkil edən binar birgə oliqomer nümunələri alımmış və yağların tərkibində sintetik komponent kimi tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, M-6 yağına sintetik komponent kimi sooliqo(alken-1-ditsiklopentadien) əlavə etməklə, eyni zamanda, həm özlülük-temperatur xassələrinə görə tələblərə cavab verən baza yağı əldə etmək, həm də alınmış yağa korroziyaya qarşı davamlılıq xassəsi də aşılamaq mümkündür

 

Açar sözlər : okten-1, ditsiklopen­tadien, birgəpolimerləşmə, özlülük aşqarları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı