ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOTOR YAĞLARINA DİAMİNTƏRKİBLİ ALKİLFENOLYAT AŞQARLARI
E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N.Məmmədyarova, Ə.Ə.Qədirov, S.İ.Nəsirova

 

Məqalədə diamin tərkibli dodesilfenolun formaldehid və etilendiaminlə (və ya heksametilendiaminlə) kondensləşmə məhsulunun kalsium duzlarından ibarət AKİ-1 və AKİ-4 alkilfenolyat aşqarlarının sintezi və nəticələri verilmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, alkilfenolyat aşqarlarında azot atomların arasındakı karbohidrogenlər artdıqca onların funksional xassələri zəifləyir. AKİ-1 aşqarının karbonatlaşmış variantı olan AKİ-5 aşqarın alınması da göstərilir. AKİ-5 aşqarı istər fərdi, istərsə də motor yağı kompozisiyası tərkibində yüksək funksional xassələrə malikdir. Belə ki, AKİ-5 aşqarının tətbiqi ilə müasir standartlara cavab verən yüksək istismar xassələrinə malik M-8B motor yağı işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : dodesilfenol, formaldehid, etilendiamin, heksametilendiamin, aşqar, motor yağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı