ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOTOR YAĞLARINA DİAMİNTƏRKİBLİ ALKİLFENOLYAT AŞQARLARI
E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N.Məmmədyarova, Ə.Ə.Qədirov, S.İ.Nəsirova

 

Məqalədə diamin tərkibli dodesilfenolun formaldehid və etilendiaminlə (və ya heksametilendiaminlə) kondensləşmə məhsulunun kalsium duzlarından ibarət AKİ-1 və AKİ-4 alkilfenolyat aşqarlarının sintezi və nəticələri verilmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, alkilfenolyat aşqarlarında azot atomların arasındakı karbohidrogenlər artdıqca onların funksional xassələri zəifləyir. AKİ-1 aşqarının karbonatlaşmış variantı olan AKİ-5 aşqarın alınması da göstərilir. AKİ-5 aşqarı istər fərdi, istərsə də motor yağı kompozisiyası tərkibində yüksək funksional xassələrə malikdir. Belə ki, AKİ-5 aşqarının tətbiqi ilə müasir standartlara cavab verən yüksək istismar xassələrinə malik M-8B motor yağı işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : dodesilfenol, formaldehid, etilendiamin, heksametilendiamin, aşqar, motor yağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı