ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(p-VİNİLFENİL)TSİKLOPROPİLMETİLSİNNAMATIN SİNTEZİ VƏ RADİKAL POLİMERLƏŞMƏSİNİN KİNETİK QANUNAUYĞUNLUQLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ
K.Q.Quliyev, А.М.Əliyeva, S.B.Мəmmədli, А.М.Quliyev

 

Yeni polifunksional 2-(p-vinilfenil)tsiklopropilmetilsinnamat (FTPS) monomeri sintez edilmiş və onun benzolda inisiator (DAK) iştirakı ilə 333–335 K temperaturunda radikal polimerləşməsi prosesi aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, polimerləşmə prosesi yalnız vinil qrupunın ikiqat rabitəsinin açılması hesabına gedir. Alınan polimerlərin tərkibi, quruluşu və xassələri öyrənilmişdir. Bəzi kinetik göstəricilər müəyyən olunmuş və FTPS monomerinin radikal polimerləşməsi prosesinin mexanizması öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : 2-(p-vinilfenil)tsiklopropilmetilsinnamat, radikal polimerləşmə, tsiklopropantərkibli polimer, polimer rezistlər.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı