ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(p-VİNİLFENİL)TSİKLOPROPİLMETİLSİNNAMATIN SİNTEZİ VƏ RADİKAL POLİMERLƏŞMƏSİNİN KİNETİK QANUNAUYĞUNLUQLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ
K.Q.Quliyev, А.М.Əliyeva, S.B.Мəmmədli, А.М.Quliyev

 

Yeni polifunksional 2-(p-vinilfenil)tsiklopropilmetilsinnamat (FTPS) monomeri sintez edilmiş və onun benzolda inisiator (DAK) iştirakı ilə 333–335 K temperaturunda radikal polimerləşməsi prosesi aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, polimerləşmə prosesi yalnız vinil qrupunın ikiqat rabitəsinin açılması hesabına gedir. Alınan polimerlərin tərkibi, quruluşu və xassələri öyrənilmişdir. Bəzi kinetik göstəricilər müəyyən olunmuş və FTPS monomerinin radikal polimerləşməsi prosesinin mexanizması öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : 2-(p-vinilfenil)tsiklopropilmetilsinnamat, radikal polimerləşmə, tsiklopropantərkibli polimer, polimer rezistlər.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı