ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN KУ-23 KATALİZATORU İŞTİRAKI İLƏ VİNİLTSİKLOHEKSENLƏ QARŞILIQLI TƏSİR REAKSİYALARININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
V.H.Mirzəyev

 

Məqalədə fenolun vuniltsikloheksenlə KУ-23 kationit katalizatorunun iştirakında alkilləşmə reaksiyalarının tədqiqinin nəticələrindən bəhs edilir. Nəticədə müəyyən edilmişdir ki, optimal şəraitdə məqsədli məhsulun – (4-hidroksifenilmetil­tsikloheksen-3-il)metanın çıxımı götürülən fenola görə 76.2%, seçiciliyi isə məqsədli məhsula görə 96.4% təşkil edir. Spectral və fiziki-kimyəvi üsullarla para-tsikloheksenilfenolun quruluşu müəyyən olunmuşdur.

 

Açar sözlər : fenol, viniltsikloheksen, katalizator КУ-23, alkilləşmə, para-tsiklohexseniletilfenol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı