ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CaIn2–CaTe SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMI
N.İ.Yaqubov, İ.İ.Əliyev, F.İ.İsmayılov

Diferensial-termiki, rentgenfaza, mikroquruluş analizləri, eləcə də sıxlığın və mikro­bərk­li­yin ölçülməsi ilə CaIn2–CaTe sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri tədqiq edilmiş və onun faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, CaIn2–CaTe kəsiyi Ca–In–Te sis­teminin kvazibinar kəsiyi olub, evtektik tiplidir. Sistemdə əmələ gələn ikili evtektikanın tərkib 15 mol % CaTe, temperaturu 7600C-dir. Sistemdə otaq tempe­raturunda CaIn2 əsa­sında 2 mol % CaTe həll olur, CaTe əsasında bərk məhlul sahəsi ~3 mol % CaIn2 təşkil edir

Açar sözlər : kvazibinar, likvidus, solidus, bərk məhlul, evtektika, konqruent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı